MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 6. maddede belirtilen ("ALICI") ile adresi 5. Maddede belirtilen ("MİNAİLBEAUTY") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.
2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
ALICI :Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Bakan :Ticaret Bakanı'nı,
Bakanlık :Ticaret Bakanlığı'nı,
Hizmet :Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,
Kanun :Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u,
Platform :MİNAİLBEAUTY ile anlasmali olarak Online Kursun yer alacagi WEBSİTESİ adlı internet sitesini,
MİNAİLBEAUTY :Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme'nin 5. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,
Teslimat Noktası :Platform uzerinden ALICI'lar tarafından satın alınan İçeriklere erişim hakkının teslim edileceği ve bu noktalardan ALICILAR tarafından alınacağı adresler ve dijital ortamları,
Sipariş Veren :Bir mal veya hizmeti MİNAİLBEAUTY'e ait WEBSİTESİ adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
Sözleşme :MİNAİLBEAUTY ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme'yi,
Taraflar :MİNAİLBEAUTY ve ALICI'yı,
İçerik veya İçerikler :Alışverişe konu olan ve MİNAİLBEAUTY tarafindan uretilerek WEBSİTESİ platformu uzerinden ALICI'nin gozlemine sunulmus her turlu ONLİNE KURS içeriğini ifade eder.
Yönetmelik :Mesafeli Satışlar Yönetmeliği'ni,
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme kapsaminda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusu gerçek kişi ALICI'nın, MİNAİLBEAUTY'e ait Platform'da, Online Kursu satışa sunan MİNAİLBEAUTY'e ait içeriğin satın alınmasına yönelik elektronik olarak kayıt olduğu, Sözleşme'de belirtilen niteliklere sahip içeriklerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespitine iliskindir.
4. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
4.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından Platform'dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform'un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.
a) MİNAİLBEAUTY'nin unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
b) İçerikler'in Platform'dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
c) ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda MİNAİLBEAUTY'e verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, MİNAİLBEAUTY'nin hakları ve Taraflar'ın haklarını kullanım usulleri,
d) İçerik için MİNAİLBEAUTY tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
e) Sözleşme konusu İçerik için MİNAİLBEAUTY tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile İçeriğin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın MİNAİLBEAUTY'e ödeyeceği toplam bedel),
g) İçeriğin ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile teslim masrafları hakkında bilgiler,
h) İçerik ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar'ın sorumlulukları,
i) ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı İçerik ve diğer hizmetler,
j) ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,
k) Cayma hakkı olan İçerikte, içerik cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine uygun kullanılmamasından ötürü değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda MİNAİLBEAUTY'e karşı sorumlu olacağı, MİNAİLBEAUTY'in kabul ettiği hallerde söz konusu değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda İçeriği MİNAİLBEAUTY'e ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar,
m) ALICI'nın Platform'da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
n) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından Platform'da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, MİNAİLBEAUTY'in de sınırlı olmamakla birlikte, üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın MİNAİLBEAUTY'e şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.
5. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : MİNAİLBEAUTY
Adresi : Nedorubova 25, 113 Moskova Rusya 111674 Index
Telefon : TELEFON
Fax :
Satıcı E-posta : info@realiste.co
6. ALICI BİLGİLERİ
Teslim Edilecek Kişi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Faks :
E-posta :
7. FATURA BİLGİLERİ
Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte online olarak teslim edilecektir.
8. SÖZLEŞME KONUSU İÇERİK/İÇERİKLER BİLGİLERİ
8.1. Online Kurs içeriğini, temel özelliklerini (içerik, program v.b) MİNAİLBEAUTY'nin anlaşmalı olduğu Platform'da yer almaktadır. İçeriğin temel özelliklerini Platform uzerinden inceleyebilirsiniz.
8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
8.3. Sözleşme konusu İçeriğin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Hizmet Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Sipariş Tarihi :
Teslim Şekli :
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, Platform'da Sözleşme konusu İçeriğin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan MİNAİLBEAUTY iletişim bilgilerine ve/veya Platform'un sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. ALICI'nın; Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin kurulmasından evvel, MİNAİLBEAUTY tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen içeriklere ait temel özellikleri, içeriklerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir içerik, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa MİNAİLBEAUTY'in entegrasyon halinde olduğu PLatform aracılığıyla teslim edilir. Bu süre içerisinde MİNAİLBEAUTY'in edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu içerik mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI'ya teslim edilecektir. ALICI'nın veya teslim edilecek kişinin sebep olduğu durumunda ALICI'nın içeriği geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden MİNAİLBEAUTY sorumlu değildir.
9.3. MİNAİLBEAUTY, Sözleşme konusu içeriği eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan saf olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. MİNAİLBEAUTY, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit içerik ve fiyatta farklı bir Kurs içeriğine erişim hakkı tahsis edebilir.
9.5. ALICI, Sözleşme konusu İçeriğin teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu kurs bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, MİNAİLBEAUTY'in sözleşme konusu içeriğin teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından MİNAİLBEAUTY'e yapılan ödemelere ilişkin ALICI, MİNAİLBEAUTY'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6. ALICI, Sözleşme konusu İçeriğin ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu içerik bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından MİNAİLBEAUTY'e ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu içeriği 3 gün içerisinde iade gideri ALICI'ya ait olacak şekilde MİNAİLBEAUTY'e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. Sözleşme konusu içeriğin teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.9. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde MİNAİLBEAUTY'in bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde MİNAİLBEAUTY'e yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise MİNAİLBEAUTY tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için MİNAİLBEAUTY'i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya içeriğin ALICI'ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, MİNAİLBEAUTY, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, anilan taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise MİNAİLBEAUTY, siparişi iptal etme hakkını sakli tutar.
9.11. Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, ALICI'ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, ALICI'nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.
9.12 ALICI'nın Platform'dan duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği içerik adetlerine kısıt getirilebilir. ALICI'nın Platform'dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde içerik sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde içerik bedelleri ALICI'ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde MİNAİLBEAUTY'in siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. ÖZEL ŞARTLAR
Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
11.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI'ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;
sipariş almak, içerik ve hizmetleri sunmak, içerik ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, içerikler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI'ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile MİNAİLBEAUTY arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin MİNAİLBEAUTY tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri MİNAİLBEAUTY, MİNAİLBEAUTY iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
11.2. ALICILAR'a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için MİNAİLBEAUTY tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
11.3. ALICI tarafından Platform'a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, MİNAİLBEAUTY tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI'ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.
11.4. ALICI, MİNAİLBEAUTY'e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda MİNAİLBEAUTY'e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI'ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
11.5. Platform'a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları MİNAİLBEAUTY'e aittir.
11.6. Platform'dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden MİNAİLBEAUTY sorumlu değildir.
12. CAYMA HAKKI
12.1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti Online Kursun başlama tarihinden itibaren 1 gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.
12.2. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme'ye ilişkin bildirimler Platform'da belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir.
12.3. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde MİNAİLBEAUTY'e mevzuat hükümlerine ve Platform'daki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.
12.4. Cayma hakkının kullanılması halinde:
a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren, İçeriğe erişimi MİNAİLBEAUTY tarafından iptal edilir.
12.6. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI'ya ödediği şekilde iade edilir. İçerik, MİNAİLBEAUTY'e iade edilirken, içeriğiö teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
12.8. ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan içeriğin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
ALICI içeriği kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. MİNAİLBEAUTY bankaya Online Kurs bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
13. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
13.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve MİNAİLBEAUTY'in kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
c) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
14.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICInın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
14.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
15. HİZMETİN FİYATI
İçeriğin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve içerik ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.
16. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
16.1. ALICI'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüte düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüte düşmesi halinde, ALICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı MİNAİLBEAUTY'in uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.
17. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
17.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.
17.2. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda MİNAİLBEAUTY'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
18. YÜRÜRLÜK
18.1. 18 (on sekiz) maddeden olusan bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI'ya talep edilmesi halinde e-posta ile de gönderilebilecektir
Made on
Tilda